Menu

Domáca starostlivosť

Jednou z najťažších skúšok v živote je byť konfrontovaný so stratou fyzických síl a sebestačnosti, s odkázanosťou na starostlivosť okolia.  Táto situácia je náročná  fyzicky aj emocionálne tak pre ošetrovaného - zmieriť sa s tým a prijať pomoc,  ako aj  pre ošetrujúcich, ktorí často nevedia, ako sa k takým situáciám postaviť, ako správne pomôcť alebo čo všetko je potrebné zariadiť. Domáca starostlivosť o ošetrovaného môže byť psychicky aj fyzicky veľmi vyčerpávajúca. Príprava, detailné plánovanie, rozvrhnutie síl a rozdelenie úloh, sú preto veľmi dôležitými faktormi, na ktoré by sa nemalo zabúdať.

Pozrite si niekoľko zásad a odporúčaní, ktoré vám môžu uľahčiť vašu rolu ošetrovateľa a tiež môžu pomôcť spríjemniť posledné chvíle života umierajúceho.

Odporúčame stiahnuť si aj praktickú príručku "Ako sa postarať o bezvládneho človeka doma", ktorú vydala Asociácia sestier a pacientov. 

Spoločná dohoda

Pre hladký priebeh domácej starostlivosti je potrebné z času na čas zhromaždiť najbližšie osoby ťažko chorého človeka, aby sa spoločne vytvoril rozvrh návštev a zoznam úloh, ktoré treba vybaviť. Takéto stetnutia majú veľký význam pre všetkých členov, pretože môžu spoločne zdieľať svoje obavy, skúsenosti a prinášať nové nápady, ako uľahčiť život umierajúceho a celkovú starostlivosť. Psychická podpora je takisto veľkou súčasťou tejto spoločnej dohody.

Prispôsobenie času

Pri domácej starostlivosti  ťažko chorého alebo zomierajúceho je vhodné, aby bol pri ňom stále niekto z ošetrujúcich. Rodina by sa preto mala dohodnúť a zariadiť si svoj čas tak, aby bolo možné sa pri starostlivosti vystriedať. Táto organizácia je, najmä pri dlho trvajúcej starostlivosti, veľmi náročná. Je preto dobré využiť všetky možnosti, ktoré napríklad musí, alebo môže, poskytnúť zamestnávateľ pri úprave pracovného času členom rodiny.

Prispôsobenie bytu

Priestor ťažko chorého alebo zomierajúceho by mal byť zariadený individuálne podľa potrieb a situácie. Najlepším riešením je samostatná izba, pokiaľ to priestorové možnosti umožňujú. Izba by mala obsahovať lôžko, najlepšie polohovacie, ktoré bude dobre prístupné z troch strán. Pri lôžku môže byť postavené kreslo, ktoré by využíval či už ošetrovaný alebo, v prípade návštev, rodinní príslušníci, priatelia. Pre dostatočné zabezpečenie potrebnej hygieny je ideálne bezbariérovo upravená kúpeľńa a toaleta, čo často nie je možné. V bežnej kúpeľni a toalete je preto vhodné umiestniť aspoň pomocné madlá, nástenné sedačky v sprche, či závesné sedadlá do vane.

Dostupné služby

Závažné ochorenia vo väčšine prípadov postupne vedú k strate sebestačnosti, k dlhodobému pripútaniu na lôžko a tak k postupnej potrebe využitia ošetrovateľských alebo sociálnych služieb bez ohľadu na to, či je rodina schopná a pripravená sa o odkázaného starať. Práve preto je potrebné včas sa zoznámiť s možnosťami pomoci, ktoré sú dostupné viac, ako je všeobecne známe. Niektoré služby a pomôcky sú bezplatné v rámci všeobecného zdravotného poistenia alebo štátom poskytovaných sociálnych služieb, niektoré vyžadujú čiaastočný doplatok alebo plnú úhradu.Pripravte sa však na to, že orientácia v zložitom systéme možnej pomoci je náročná a súvisiaci proces administrácie je časovo náročny.

Nasledujúce body vám môžu uľahčiť domácu starostlivosť:

 • Zistite si na akú pomoc máte v danej situácii nárok ( na miestne príslušnom obecnom úrade, pracovisku UPSVARu, v pobočke zdravotnej poisťovne) a požiadajte o ňu.
 • Kontaktujte všeobecného a  zodpovedného odborného ošetrujúceho lekára a ujasnite si perspektívu a spoločné ciele
 • Naučte sa základné ošetrovateľské techniky ešte počas pobytu v nemocnici, alebo od sestier zaoberajúcich sa domácou starostlivosťou, prípadne v kurzoch domáceho ošetrovania.
 • Vyhľadajte si ďalšie  podporné služby dostupné vo vašom okolí, napríklad denný stacionár, sociálne zariadenia poskytujúce respitnú starostlivosť, občianske združenia ľudí s podobnými problémami, alebo kluby a samozrejme kontakty na dobrovoľníkov.

Poskytovatelia služieb

Pri domácej starostlivosti môžu ošetrujúcim pomôcť  zdravotníci a ošetrovatelia, ale môžu využiťaj rôzne druhy sociálnych.Rôzne druhy pomoci, ktoré môžete využiť pri ošetrovaní ťažko chorých a zomierajúcich sú:

Mobilný hospic

Stráviť koniec života v domácom prostredí je želaním väčšiny nevyliečiteľne chorých. Ich príbuzní, alebo iné blízke osoby poskytujúce túto starostlivosť, však môžu mať obavy, že domácu starostlivosť nezvládnu a nebudú schopní poskytnúť svojmu blízkemu dostatočnú odbornú pomoc. Tento problém sa snažia vyriešiť mobilné hospice. Sú to tímy odborníkov (lekári, zdravotné sestry, psychoterapeuti, sociálni pracovníci, duchovní), ktorí navštevujú pacientov a ich rodiny a poskytujú im komplexnú starostlivosť, s cieľom zlepšiť kvalitu života až do smrti a poskytnúť pacientovi úľavu od bolesti a iných symptómov ochorenia. Starostlivosť o pacienta a jeho rodinu poskytuje mobilný hospic 24 hodín denne, 7 dní v týždni, podľa potrieb pacienta a je ideálnou formou starostlivosti za podmienok, že zdravotný stav zomierajúceho je stabilizovaný, symptómy ochorenia sú pod kontrolou a pacient má rodinné zázemie, kde je domáca starostlivosť dostupná.

Zoznam mobilných hospicov na Slovensku nájdete tu.

Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS)

ADOS-y poskytujú odbornú ošetrovateľskú starostlivosť, ktorá je určená pre mobilných a čiastočne imobilných pacientov, ktorí nie sú schopní samostatne chodiť na ošetrenie do ambulancie. Túto službu poskytujú kvalifikované zdravotné sestry na základe návrhu všeobecného lekára a písomnej dohody agentúry s pacientom (zástupcom pacienta). Väčšinou ide o poskytovanie ošetrovateľských výkonov ako ošetrovanie rán, preležanín, podávanie infúzií a injekcií, ošetrovateľská rehabilitácia, polohovanie pacienta, meranie krvného tlaku, pulzu a teploty. Zoznam agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti môžete nájsť aj na tejto adrese.

Sociálne služby

Sú dostupné v prípade potreby pomoci s bežnými úkonmi starostlivosti o ťažko chorú osobu a jej hygienu. Sociálni pracovníci nepreberajú rolu zdravotníka ale poskytujú pomoc pri zaistení ubytovania, s chodom domácnosti, s presadzovaním práv a záujmov zomierajúcich. Tiež sprostredkovávajú aktivizačnú a terapeutickú činnosť, prípadne pomáhajú s donáškou obedov a nákupov pre rodinu a ťažko chorého človeka. Vyhľadať sociálnu službu a pracovníkov si môžete na adrese centrálneho registra poskytovateľov sociálnych služieb.

Odľahčovacie služby

Táto respitná starostlivosť poskytuje pomoc osobe, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a už nemôže toto opatrovanie vykonávať. Cieľom tejto odľahčovacej služby je umožniť opatrovateľovi nevyhnutný odpočinok za účelom udržania jeho fyzického a duševného zdravia. Táto služba je dostupná na najviac 30 dní v kalendárnom roku. Počas poskytovania služby je obec povinná v rámci svojej pôsobnosti poskytnúť a zabezpečiť osobe s ťažkým ochorením sociálnu službu v rozsahu najmenej 12 hodín denne.

Opatrovateľské služby

Terénna alebo ambulantná služba poskytovaná osobám, ktoré majú zníženú sebestačnosť z dôvodu veku, chronického ochorenia alebo zdravotného postihnutia, a rodinám s deťmi, ktorých situácia si vyžaduje pomoc inej fyzickej osoby. Táto služba sa vykonáva vo vymedzenom čase a základe posudku o rozhodnutí o odkázanosti na opatrovateľskú službu, ktorý vydáva Odbor sociálnych služieb na príslušnom mestskom úrade. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony:

 1. Sebaobslužné
  1. Hygiena
  2. Stravovanie – porciovanie stravy, obsluha a kŕmenie
  3. Obliekanie, vyzliekanie
  4. mobilita, motorika – sprievod pri chôdzi, polohovanie, pomoc pri manipulácii s predmetmi
  5. dodržiavanie liečebného režimu – pomoc s nákupom liekov a podávaním, meranie tlaku, pulzu, teploty
 2. Úkony starostlivosti o svoju domácnosť
  1. Nákup potravín
  2. Príprava jedla, donáška jedla do domu
  3. Starostlivosť o lôžko
  4. Ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti
 3. Základné sociálne aktivity a sprostredkovanie kontaktu so spoločenským prostredím

Osobná asistencia

Osobná asistencia je pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím z dôvodu zníženej sebestačnosti. Služba obsahuje najmä tieto činnosti:

 • Pomoc pri zvládaní bežných úkonov pri starostlivosti o vlastnú osobu
 • Pomoc pri osobnej hygiene
 • Zaistenie stravy
 • Pomoc pri chode domácnosti
 • Výchovné, vzdelávacie a aktivizačné činnosti
 • Sprostredkovanie kontaktu so spoločenským prostredím
 • Pomoc pri uplatňovaní vlastných práv, záujmov

Rozsah osobnej asistencie sa určuje podľa stanoveného zoznamu činností, ktorú si nemôže ťažko chorá osoba vykonávať sama, a podľa počtu hodín potrebných na ich vykonávanie.

Osobnú asistenciu prevádzkuje osobný asistent a to v rozmedzí najviac 7 300 hodín ročne. Ťažko chorý človek môže mať aj viacerých osobných asistentov. Peňažný príspevok sa v tomto prípade neposkytuje ak sa osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje opatrovanie alebo opatrovateľská služba.

Následná starostlivosť

Starostlivosť poskytovaná prostredníctvom oddelení pre dlhodobo chorých, ktorých základné diagnózy sú známe a stav nevyžaduje intenzívne vyšetrovanie a liečbu, ale vyžaduje pokračovanie v indikovanej liečbe, ošetrovanie, rehabilitáciu a taktiež nácvik bežných denných činností. Cieľom starostlivosti je stabilizovať a zlepšiť zdravotný stav a dosiahnuť maximálne možnú sebestačnosť. Dôvodom hospitalizácie sú náhle mozgové príhody a ich následky, komplikácie, pooperačné stavy, následné stavy dlhodobej imobility s preležaninami atď. Prijatie na takéto oddelenie odporúča ošetrujúci lekár.

(Spracované podľa www.umirani.cz, www.employment.gov.sk, www.slovensko.sk, www.zdravie.pravda.sk a ďalších zdrojov)

Literatúra

Okrem článkov na týchto stránkach ponúkame aj linky na ďalšiu literatúru, ktorá poskytuje množstvo užitočných a praktických informácií o tom, ako sa čo najlepšie postarať o ťažko chorých a umierajúcich ľudí:

 • "Ako sa postarať o bezvládneho človeka doma." Vynikajúca a veľmi praktická príručka na stiahnutie (formát pdf) v slovenskom jazyku, ktorú vydala Asociácia sestier a pacientov ASAP. Autorky - zdravotné sestry - v nej zhromaždili svoje dlhoročné skúsenosti a ponúkajú praktické rady ako zvládnuť doma starostlivosť o bezvládnych blízkych, ako upraviť a usporiadať domácnosť, ako postupovať pri ošetrovaní a starostlivosti, čo sledovať a čo nezanedbať, kde sa poradiť a ako postupovať v administratívnych záležitostiach. 
Cookies
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať