Darovanie orgánov

Mŕtvym darcom môže byť len osoba, u ktorej bola podľa zákona určená smrť. (Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Odber orgánov, tkanív alebo buniek na účely transplantácie alebo prenosu a vedeckovýskumné ciele môže vykonávať len poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na základe povolenia. Toto povolenie sa vydáva na základe zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pred odobratím orgánov, tkanív alebo buniek z tela mŕtveho darcu je povinný:

  • overiť si totožnosť darcu
  • zistiť v registri osôb, či darca vyjadril počas svojho života nesúhlas s odobratím orgánov
  • zistiť v zozname osôb, ktoré počas života odmietli pitvu, či darca neodmietol za svojho života pitvu
  • získať bezodkladne také informácie od príbuzných mŕtveho darcu, ktoré môžu mať vplyv na zdravotný stav príjemcu, ak je to možné.

Odobrať orgány, tkanivá alebo bunky z tiel mŕtvych darcov nie je možné, ak zosnulý ešte počas svojho života vyjadril nesúhlas s odobratím orgánov alebo nesúhlas s vykonaním pitvy.

Nesúhlas s odobratím orgánov

Nesúhlas s odobratím orgánov sa uskutoční vyplnením tlačiva "Prehlásenie o nesúhlase s odberom orgánov a tkanív po smrti na transplantačné účely", ktoré sa nachádza na tejto adrese: http://www.nto.sk/stiahnutie.html. Za maloletých, alebo nespôsobilé osoby môže tento nesúhlas urobiť ešte počas ich života zákonný zástupca. Po dosiahnutí plnoletosti však prehlásenie stráca platnosť.

Podpis na tlačive musí byť úradne overený (notárom) a tlačivo sa zasiela v písomnej podobe na Národnú transplantačnú organizáciu, Limbová 14, 833 01 Bratislava, ktorú zriadilo Ministerstvo zdravotníctva SR. 

Národná transplantačná organizácia vedie register týchto osôb, ktoré vyjadrili počas svojho života nesúhlas s odobratím orgánov, tkanív a buniek. 

Nesúhlas na odber orgánov, tkanív alebo buniek môže budúci darca kedykoľvek odvolať a to písomným vyhlásením s overeným podpisom zaslaným na adresu Národnej transplantačnej organizácie. 

Súvisiace články

Na zlepšenie týchto stránok používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať bližšie TU