Nespokojnosť s poskytnutými službami a sťažnosť na pohrebnú službu

Organizácia pohrebu je služba ako každá iná. Napriek tomu negatívne situácie pri organizácii a priebehu pohrebu vnímame osobitne citlivo.

V prípade, ak sa vyskytne pri organizácii pohrebu situácia, ktorú pozostalí vnímajú ako chybu alebo priamo ako porušenie povinností pohrebnej služby, môžu sa sťažovať na príslušný dozorný orgán.

V prípade porušenia povinností pohrebnej služby, ktoré upravuje zákon č. 131/2010 Z.z. O pohrebníctve, je dozorným orgánom Úrad verejného zdravotníctva alebo obec. Podrobnosti rozdelenia kontrolných kompetencií sú upravené v časti Orgány dozoru - § 27 až 30 zákona.

Úrad verejného zdravotníctva rozhoduje v konaniach dvojstupňovo. Sťažnosť sa podáva na miestne príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva, v pôsobnosti ktorého je zriadená príslušná pohrebná služba.

Zoznam úradov nájdete tu:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58 

Odvolacím orgánom v druhom stupni je Úrad verejného zdravotníctva.

Kontakt:

Úrad verejného zdravotníctva SR
Trnavská cesta 52
826 45 Bratislava

Miestne príslušnou obcou pre prípadnú sťažnosť je tá obec, v katastri ktorej sa nachádza pohrebisko alebo má sídlo príslušná pohrebná služba.

Na zlepšenie týchto stránok používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať bližšie TU