Menu

Riešenie pozostalosti

Po smrti blízkej osoby sa musia pozostalí vysporiadať aj s ďalšími povinnosťami, ktoré nastanú.

Rozhodujúcim pre riešenie pozostalosti je dedičské konanie, pozostalých však čakajú aj iné povinnosti.

Dedičské konanie

Dedičské konanie je súdnym konaním. V prípade úmrtia človeka je to práve notár, ktorý na základe poverenie príslušného súdu vedie v postavení súdneho komisára konanie o dedičstve. Dedičia si nemôžu notára vybrať, pretože notára poveruje vykonaním úkonov o dedičstve príslušný súd na základe Rozvrhu práce.

V prípade úmrtia poručiteľa matrika oznámi úmrtie vo svojom matričnom obvode súdu príslušnému na prerokovanie dedičstva (doručením úmrtného listu). Súd začne konanie aj bez návrhu, keď sa dozvie, že niekto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho. Súd poverí notára ako súdneho komisára vedením konania o dedičstve, ktorého výsledkom je spravidla vydanie osvedčenia o dedičstve samotným notárom, alebo predloženie návrhu uznesenia na súd. Proti rozhodnutiu notára v dedičskom konaní, t.j. osvedčeniu o dedičstve, je možné podať opravný prostriedok, ktorým je Žiadosť o pokračovanie v konaní.

Notár poverený súdom vydá osvedčenie o dedičstve v prípade bezproblémového priebehu, teda ak je dedičom jediná osoba, dedičstvo pripadlo štátu, dedičia sa medzi sebou dohodli alebo uzavreli s veriteľmi poručiteľa dohodu o prenechaní predĺženého dedičstva na úhradu dlhov. Osvedčenie o dedičstve obsahuje označenie súdneho komisára, označenie dedičskej veci, označenie účastníkov a ich zástupcov, vyhlásenie dedičov o spôsobe a obsahu vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov zaniknutého smrťou poručiteľa, obsah osvedčovanej skutočnosti, ak ide o spoluvlastníkov, výšku ich spoluvlastníckych podielov vyjadrených zlomkom z celku, údaj o odmene notára a o jeho hotových výdavkoch a ďalšie údaje, najmä údaje potrebné na zápis práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností, podpisy účastníkov a ich vyhlásenie, že súhlasia s obsahom osvedčenia, poučenie o tom, že účastník konania môže do 15 dní od prevzatia osvedčenia o dedičstve požiadať súd o pokračovanie v konaní o dedičstve, miesto a dátum vydania osvedčenia o dedičstve, odtlačok úradnej pečiatky notára a jeho podpis.

Opravným prostriedkom proti Osvedčeniu o dedičstve je žiadosť o pokračovanie v konaní o dedičstve, ktorú môže účastník podať do 15 dní od prevzatia osvedčenia o dedičstve príslušnému súdu. Ak to nestihne do tejto zákonom stanovenej lehoty, Osvedčenie o dedičstve nadobudne právoplatnosť a účinok právoplatného uznesenia súdu. Oproti niektorým iným štátom EÚ majú dedičia na Slovensku výhodu, že notár vykoná za nich všetky úkony, vrátane podania návrhu na záznam vlastníckeho práva na základe Osvedčenia o dedičstve do katastra nehnuteľností.

Účastníkmi konania o dedičstve sú oprávnení dediči a v prípade, ak neexistujú, je účastníkom štát.

Odmietnutie dedičstva

Dedičstvo možno odmietnuť ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným na súd. Možno tak urobiť do 30 dní odo dňa, keď prišiel dedičovi oznam o práve dedičstvo odmietnuť. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nie je možné odvolať. 

Odmietnutie dedičstva nie je totožné so vzdaním sa dedičstva v prospech niektorého spoludediča. 

V prípade ak dedič dedičstvo odmietne, do dedenia nastupujú jeho právni nástupcovia.

Iné povinnosti

Okrem samotného dedičského konania, ktoré potrvá nejaký čas, je potrebné riešiť niektoré trvajúce záväzky zomrelého voči iným inštitúciám.

Administratívny postup voči štátnym orgánom je uvedený v časti Administratívne procedúry.

V súvislosti s ďalšími je potrebné zistiť, aké všetky priebežné záväzky mal zosnulý v bežnom živote, najmä súvisiace s bývaním, s finančnými inštitúciami a pod.

Dom, byt

V prípade, že zosnulý vlastnil nehnuteľnosť, tá je predmetom dedičského konania. V prípade bytu je však potrebné túto skutočnosť oznámiť správcovskej spoločnosti, ktorá následne upraví počet osôb bývajúcich v byte a v prípade, že poplatky za správu bytu boli hradené priamo zosnulým, dohodne s oznamovateľom ďalší postup. Pohľadávky súvisiace s poplatkami za nehnuteľný majetok do rozhodnutia o jeho ďalšom vlastníctve sú súčasťou pohľadávok voči podstate dedičstva.

Elektrina, plyn

Elektrina

Ak bol zosnulý priamo klientom spoločnosti, ktorá dodávala energiu, úmrtie je možné oznámiť tejto spoločnosti mailom alebo poštou. Následne je ku pôvodnej zmluve vyúčtovaná faktúra spotreby z dôvodu úmrtia. Faktúra bude zaslaná osobe, ktorá úmrtie oznámila. Ak je vyúčtovaný preplatok, podlieha dedičskému konaniu, nedoplatok je v dedičskom konaní pohľadávkou voči podstate dedičstva. Ukončením zmluvy však dodávateľ ukončí dodávku elektrickej energie, takže je potrebné ustanoviť nového platiteľa elektrickej energie, aby nedošlo k znehodnoteniu nehnuteľnosti. Pohľadávky súvisiace s takýmito poplatkami do rozhodnutia o jeho ďalšom vlastníctve sú súčasťou pohľadávok voči podstate dedičstva.

Plyn

Ak bol zosnulý priamo klientom spoločnosti, ktorá dodávala plyn, informáciu o úmrtí je potrebné podložiť úradným dokumentom a nahlásiť ju na Zákaznícke centrum SPP. S každým prípadom sa pokračuje individuálne, nakoľko je možnosť úplného odpojenia od dodávky plynu alebo len dočasného pozastavenia. Pre pokračovanie odoberania plynu novým platiteľom platia obdobné podmienky ako pri elektrine.

Mobilný telefón, internet, televízia

Úmrtie osoby, ktorá poberala tieto služby, je potrebné nahlásiť konkrétnemu poskytovateľovi predložením úmrtného listu.

Slovak Telekom: Ak zmluvy boli viazané na určité obdobie a to nebolo dočerpané, zánik zmluvy nie je nijako sankcionovaný. V prípade, že sa služby nezrušia, je potrebné ich prepísať na inú osobu.

O2: Ukončenie zmluvy končí dňom úmrtia, nakoľko v O2 sú zmluvy bez viazanosti. Dorovnajú sa len posledné úhrady za čerpané služby.

Orange: Zmluva sa zruší bez sankcie, predložením úmrtného listu. Ak zosnulý mal telefón na splátky, môžu si ho ponechať jeho pozostalí. V prípade, že si od spoločnosti Orange prenajímal TV alebo iné zariadenie, je potrebné ho odovzdať.

Uhradené dodatočné záväzky za zomrelého sa stávajú v rámci dedičského konania pohľadávkou voči podstate dedičského konania.

Finančné inštitúcie

V prípade, ak mal zosnulý založený účet v banke alebo si sporil, je potrebné informovať banku predložením úmrtného listu. Jeho účty sa tak zablokujú. V prípade, ak banku neinformujú pozostalí, účet je zablokovaný hneď, ako jej túto informáciu poskytne iný hodnoverný zdroj (notár, sociálna poisťovňa). Vedenie účtu je odo dňa zablokovania po dedičské konanie bezplatné. Banka však od zablokovania účtu musí zachovať mlčanlivosť a nesmie podať žiadnu informáciu o účtoch zomretého ani jeho príbuzným. Výnimka je udelená notárovi, ktorý vedie dedičské konanie, prípadne ustanovenému správcovi dedičstva.

Pokiaľ mal zosnulý hypotéku alebo iný úver, je vhodné riešiť toto s bankou individuálne. Aj riešenie hypotéky alebo úveru je súčasťou dedičského konania, ale vzhľadom na možnú dĺžku trvania dedičského konania, nesplácanie úveru môže pri nesúčinnosti pozostalých s bankou viesť zo strany banky k rôznym nežiadúcim krokom.

(Spracované podľa: www.notar.sk)

Cookies
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať