Nespokojnosť a sťažnosti na zdravotnú starostlivosť

Môže sa stať, že nastane situácia, kedy sú pacient alebo jeho príbuzní nespokojní s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou. Aj keď je pacient v tejto situácii v postavení laika, má zákonnú možnosť sa v tejto situácii sťažovať, pričom popis situácie a sťažnosť nemusia byť spracované odborne. Akákoľvek poskytnutá zdravotná starostlivosť musí byť zaznamenaná písomne a pri prešetrovaní sťažnosti pacienta je základným východiskom pre posúdenie oprávnenosti sťažnosti.

V prípade, že sa vyskytne podozrenie na pochybenie či nedostatočnú zdravotnú starostlivosť, môže sa písomne podať podnet na prešetrenie. Zaoberá sa tým Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou. (http://www.udzs-sk.sk/web/sk/kedy-sa-obratit-na-urad)

Podnet na prešetrenie je možné podať na pobočke úradu v sídle, ktoré je najbližšie miestu, kde bola nesprávna zdravotná starostlivosť poskytovaná, alebo priamo v sídle úradu v Bratislave. (http://www.udzs-sk.sk/web/sk/pobocky)

V podnete na prešetrenie je nutné uviesť meno a adresu osoby, ktorá podnet podáva, názov zariadenia alebo lekára, ktorý podľa názoru oznamovateľa chybnú zdravotnú starostlivosť poskytoval, jeho adresu, obdobie poskytovania zdravotnej starostlivosti a popis problému. Tento podnet treba osobne podpísať a poslať na adresu konkrétnej pobočky úradu alebo do sídla úradu v Bratislave.

Úrad bude informovať podávateľa o začiatku, ako aj výsledku dohľadu. Tento proces môže trvať rôzne dlho, nakoľko nie je zákonom stanovený časový limit konania. V prípade potvrdenia oprávnenosti zaslaného podnetu alebo sťažnosti úrad priamo ďalej koná voči príslušným inštitúciám.

V prípade potvrdenia oprávnenosti zaslaného podnetu alebo sťažnosti má potom sťažovateľ právo domáhať sa náhrady škody, ktorá mu z tohto titulu vznikla, podľa príslušných zákonov.

Sťažnosť je potrebné podať na predpísanom tlačive, keďže oznamovateľ musí súčasne s podaním sťažnosti súhlasiť so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby doriešenia sťažnosti. Vzory tlačív na stiahnutie sú tu: http://www.udzs-sk.sk/web/sk/vzory-tlaciv 

Na zlepšenie týchto stránok používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať bližšie TU